Izrada i obrana završnog rada

(NOVO)Upute učenicima petog razreda o
izradbi i obrani završnog rada (pdf)

(NOVO)Upute učenicima petog razreda za izradu videozapisa(pdf)


Izrada i obrana završnog rada provodi se u organizaciji škole sukladno godišnjem planu i
programu Škole, odnosno školskom kurikulumu.

 • Škola na oglasnoj ploči ili drugom vidljivom mjestu najkasnije do 05. listopada za tekuću školsku godinu objavljuje vremenik izvedbe i obrane završnog rada

 • Škola će do 15. listopada učenike završnih razreda upoznati sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada.


Završni rad sastoji se od izradbe završnog rada i obrane završnog rada.

Izvedba završnog rada

Teme za završni rad u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, donosi ravnatelj Škole do 20. listopada.
Broj tema mora biti 50% veći od minimalno potrebnog broja. Svaku temu može odabrati
samo jedan učenik.

 • učenici teme biraju najkasnije do 31. listopada tekuće školske godine

 • učenik obavlja izvedbu pod stručnim vodstvom nastavnika mentora tijekom posljednje nastavne godine obrazovnog programa koji učenik pohađa

 • učenik je dužan pisani dio Izvedbe koji je prihvatio mentor, predati u urudžbeni

 • zapisnik škole najkasnije 20 dana nakon odrade praktičnog dijela završnog rada.

Obrana završnog rada


Obrani može pristupiti učenik

 • koji je uspješno završio posljednju obrazovnu godinu strukovnog obrazovnog programa

 • čiju je Izvedbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu.

Učenik prezentira završni rad u obliku obrane ili javnog nastupa pred Povjerenstvom za obranu završnog rada.


Obrana traje do 30 minuta

Obranu provodi školski prosudbeni odbor i povjerenstvo. Najkasnije tri dana prije početka obrane, Prosudbeni odbor rasporedit će učenike u skupine i odrediti u kojoj će prostoriji pojedina skupina izvoditi obranu.

Učenik obranu obavlja pred povjerenstvom čiji je predsjednik ili član njegov mentor.

Raspored učenika po skupinama i ispitnim prostorijama objavljuje Prosudbeni odbor na mjestu dostupnom učenicima, najkasnije 24 sata prije početka obrane.

Pred Povjerenstvom završni rad brani jedan učenik ili grupa koja brani zajednički izrađen rad.

Učenik mora doći pred prostoriju za obranu u koju je raspoređen najmanje 30 minuta prije početka obrane.

 • Učenici na Obrani mogu imati sva dopuštena pomagala.

 • U prostoriju za obranu mogu se unijeti samo osobni predmeti koji ne ometaju provedbu Obrane, a koji će se prije početka odložiti na određeno mjesto.

 • Ako   je   učenik   zakasnio   ili   nije   pristupio   Obrani,   na   njegov   zahtjev   Prosudbeni   odbor razmatrat će opravdanost razloga izostanka i donosi odluku o daljnjem postupku (dozvoliti Obranu ili uputiti na slijedeći rok). Zahtjev mora dostaviti Prosudbenom odboru u roku 24 sata od termina Obrane na koji je zakasnio ili nije pristupio.

 • Ako   učenik   iz   opravdanih   razloga   prekine   Obranu   Prosudbeni   odbor   produžit   će   mu Obranu, ali najviše do završetka Obrane posljednjeg učenika ili ga uputiti na slijedeći rok.
   

Završni rad brani se:

 •  u ljetnom roku – tijekom lipnja

 •  u jesenskom roku – u istom ili prvom tjednu poslije drugog popravnog roka

 •  u zimskom roku – tijekom veljače


Redoviti učenik ima pravo pristupiti Obrani u dva roka bez obveze plaćanja troškova.
Prijava obrane

Učenik prijavljuje Obranu prijavnicom za Obranu čiji sadržaj propisuje Škola:
     •   do 1. travnja – za ljetni rok
     •   do 8. srpnja – za jesenski rok
     •   do 30. studenog – za zimski rok
Učenik koji se iz opravdanih razloga nije prijavio u propisanom roku, može se prijaviti naknadno, ali najkasnije 10 dana prije planiranog datuma obrane. Učenik uz prijavnicu prilaže dokaze o opravdanosti naknadne prijave. O naknadnoj prijavi odlučuje Prosudbeni odbor.

Ocjena o završnom radu

Učenik koji je iz izrade ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) ne može pristupiti Obrani, već se upućuje na ponovnu izradu s izmijenjenom temom.
Učenik koji je iz izrade ocijenjen prolaznom ocjenom, a iz Obrane ocjenom nedovoljan (1) na slijedećem će roku ponavljati Obranu bez ponavljanja izrade. Učenik je s uspjehom izradio i obranio završni rad kada je iz izrade i Obrane ocijenjen prolaznom ocjenom. 

Učenik koji je uspješno obranio završni ispit, dobiva svjedodžbu o završnom ispitu.